Müügitingimused

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja Õunaturg OÜ (edaspidi Õunaturg OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Õunaturg OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas õunaturg (edaspidi õunaturg).

Registreerides läbi Facebooki ja asudes kasutama õunaturg internetikeskkonda, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud õunaturu kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on õunaturg lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Ostu sooritamise protsess/juhis

Teenuse tellimiseks tuleb sisse logida ja vastava aktiivse müügikuulutuse juures vajutada nupule "PRO", mis viib kuulutuse tasuliseks tegemise lehele.Tellimuse vormistamiseks tuleb etteantud nimekirjast valida omale sobiv variant sellele vajutades. Nimekirjas näidatud hinnad on lõplikud ja ühtegi muud tasu sinna ei lisandu. Tellimuse sooritamiseks on vajalik, et klient nõustuks müügitingimustega, vastasel juhul "Maksma" nupp ei aktiveeru. Vajutades nupule "Maksma" suunatakse klient edasi Maksekeskus AS lehele, kus on võimalik turvaliselt tasuda teenuse eest läbi järgnevate makseviiside:

Eesti pangalingid:

 • Swedbank
 • SEB
 • Luminor
 • LHV
 • Coop Pank

NB! Tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Teenuse eest tasumine käib läbi Maksekeskus AS-i ning valuutaks on euro. Teenuse tellimisel peate nõustuma meie müügitingimustega märgistades see vastava linnukesega.

Teenuse tellimisel tagastusõigust ei ole ning juhul kui saate oma Apple seadme varem müüdud, siis kasutamata jäänud perioodi eest ei ole õigust saada raha tagasi. Palume perioodi valimisel sellest ka lähtuda.

Tingimused

 1. Definitsioonid

  1. õunaturg — www.ounaturg.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Õunaturg OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 14965787
  2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud õunaturg internetikeskkonnas (sh ka muudel Õunaturg võrku kuuluvatel veebilehtedel).
  3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto õunaturg internetikeskkonnas.
  4. Teenus — kasutajale Õunaturg OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav õunaturg internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (õunaturg konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
  5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Õunaturg OÜ teenuste eest.
  6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
  7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Õunaturg OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
  8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
  9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: privaatsuse kokkulepe, teenuste hinnakiri
  10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
 2. Õunaturg OÜ vastutus, õigused ja kohustused

  1. Õunaturg OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning Õunaturg internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
  2. Õunaturg OÜ ei vastuta kõigis Õunaturg kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
  3. Õunaturg OÜ ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
  4. Õunaturg OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust Õunaturg internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
  5. Õunaturg OÜ omab õigust ühepoolselt muuta Õunaturg internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest Õunaturg internetikeskkonnas.
  6. Õunaturg OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende Õunaturg internetikeskkonnas avaldamisest.
  7. Õunaturg OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad Õunaturg, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
  8. Õunaturg OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
  9. Õunaturg OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
  10. Õunaturg OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Õunaturg OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist Õunaturg internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Õunaturg OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
 3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

  1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest Õunaturg internetikeskkonnas.
  2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada Õunaturg internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
  3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud Õunaturg internetikeskkonnas.
  4. Kasutaja kohustub käituma Õunaturg internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama Õunaturg internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
  6. Kasutaja kohustub kasutama Õunaturg internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
  7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta Õunaturg internetikeskkonnas.
  8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Õunaturg OÜ-le kõikidest probleemidest Õunaturg internetikeskkonna kasutamisel.
  9. Kasutaja on kohustatud informeerima Õunaturg OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
  10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Õunaturg OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid Õunaturg internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest Õunaturg internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
  11. Kasutajal on keelatud kasutada Õunaturg platvormi enda ettevõtte reklaamimiseks mistahes viisil, kui sellega pole tehtud eraldiseisvat kokkulepet. Reklaamimise alla läheb muuhulgas kuulutuse piltide juurde oma reklaamteksti lisamine, ettevõtte logo lisamine ning teiste toodete reklaamimine samal kuulutuse pinnal. Antud tingimise rikkumise korral on õigus eemaldada vastav reegleid rikkuv kuulutus õunaturg.ee kodulehelt.
 4. Poolte vastutus

  1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
 5. Privaatsus

  1. Kasutaja annab oma nõusoleku Õunaturg OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
  2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Õunaturg OÜ poolt edastatud teadete saamisest.
  3. Õunaturg OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 6. Teated

  1. Õunaturg OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
 7. Vaidluste lahendamine

  1. Õunaturg OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
  2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.
 8. Tõlgendamine

  1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
 9. Lepingu rikkumine

  1. Lepingu rikkumine on:
   1. Õunaturg internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Õunaturg OÜ nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
   2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
   3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Õunaturg OÜ eelneva nõusolekuta;
   4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
   5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada Õunaturg internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
   6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
   7. Õunaturg internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
   8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad Õunaturg internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad Õunaturg internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Õunaturg OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
  2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Õunaturg OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
  3. Õunaturg internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Õunaturg OÜ-le ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
  4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Õunaturg OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
 10. Muud tingimused

  1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Õunaturg OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
  2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
  3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
  4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Õunaturg OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
  5. Juhul kui Õunaturg internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Õunaturg OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab Õunaturg kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates Õunaturg internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
  6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Õunaturg OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Õunaturg OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Õunaturg OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Õunaturg OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
  7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
 11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

  1. Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Õunaturg OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
  2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Õunaturg OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Õunaturg OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
  3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  4. Tasutud summadest kasutamata osade bilansist tagastamine on võimalik 30 kalendripäeva jooksul alates summa kuupäeva laekumisest. Tagastus teostatakse viisil, mis on kasutatud kasutaja poolt Õunaturg OÜ teenuste maksmisel.
  5. Lepingu rikkumise korral jätab Õunaturg OÜ endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
 12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

  1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
  2. Õunaturg OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.
 13. Tasumine maksekeskuse vahendamisel

  1. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Õunaturgu turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas.
  2. Õunaturul puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Õunaturg arvelduskontole. Õunaturu omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.