Privaatsus
 1. Üldsätted

  1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Õunaturg OÜ) (edaspidi andmetöötleja).
  2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
  5. Igal ajahetkel saate oma kontole sisse logida, et näha kogu meie salvestatud teavet, nagu teie nimi, e-posti aadress, aadress või telefoninumber. Kui teil tekib küsimusi, siis teabe saamiseks võite meiega ühendust võtta ka e-posti teel.
  6. Teie parimaks teenindamiseks võime jagada teie isiklikku ja anonüümset teavet teiste ettevõtetega, sealhulgas müüjate ja töövõtjatega. Antud teave on piiratud nendel eesmärkidel ja vastavalt lepingutele, mis nõuavad teabe konfidentsiaalsena hoidmist. Meie koostööpartnerid kinnitavad, et astuvad mõistlikke samme hoitavate andmete kaitsmiseks, ehkki lõplikku andmete turvalisust ei saa tagada.
  7. Kasutame teie arvuti või seadme tuvastamiseks küpsised, veebimajakad või kordumatuid seadme identifikaatorid, et saaksime pakkuda kasutajatele parimat võimalikku kasutuskogemust. Meie süsteemid logivad muuhulgas teavet teie brauseri, operatsioonisüsteemi ja IP-aadressi osas.
  8. Küpsis (ka HTTP-küpsis või küpsisefail, inglise cookie, HTTP cookie) on tekstikujuline andmeplokk kliendi veebibrauseris, mida saadetakse määratud domeenile iga kord, kui klient teeb sinna päringu. Nii saab server vastava kliendi päringu eristada teiste omadest ja pakkuda talle isikupärastatud andmeid.
  9. Teie parimaks teenindamiseks võime jagada teie isiklikku ja anonüümset teavet teiste ettevõtetega, sealhulgas müüjate ja töövõtjatega. Antud teave on piiratud nendel eesmärkidel ja vastavalt lepingutele, mis nõuavad teabe konfidentsiaalsena hoidmist. Meie koostööpartnerid kinnitavad, et astuvad mõistlikke samme hoitavate andmete kaitsmiseks, ehkki lõplikku andmete turvalisust ei saa tagada.
  10. Analüütilised ettevõtted pääsevad juurde anonüümsetele andmetele (nt teie IP-aadress või seadme ID), et aidata meil mõista, kuidas meie teenuseid kasutatakse. Antud andmeid ei jagata, välja arvatud koondatud kujul või teie nõusolekuga.
  11. Me astume mõistlikke samme, et kaitsta teie isiklikku teavet volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest. Informatsiooni häkkerite või inimlike eksimuste eest kaitsmiseks ei saa siiski tagada ühtegi turvalisust ega krüptimismeetodit.
  12. Õunaturg OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Õunaturg OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine

  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
   1. Ees- ja perekonnanimi;
   2. Sünnikuupäev;
   3. Telefoninumber;
   4. E-posti aadress;
   5. Kohaletoimetamise aadress;
   6. Arvelduskonto number;
   7. Maksekaardi detailid;
   8. Kasutaja poolt saadetud e-kirjades või tehtud päringutes sisalduv teave;
   9. Kasutaja ning Õunaturg OÜ vaheline infovahetus;
   10. Kasutaja IP aadress.
   11. Teie volituse korral võime juurde pääseda ka profiilidele ja muule teabele.
  2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
  3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   1. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   2. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   3. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   4. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
  4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
   1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
   6. Töötlemise eesmärk – turundus Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
  5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
  6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.
 4. Andmesubjekti õigused

  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil: õunaturg@gmail.com
  6. Andmesubjektil on igal hetkel õigus nõuda oma eraandmete kustutamist. Selleks palume Teil meiega ühendust võtta emaili kaudu: ounaturg@gmail.com
  7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 5. Lõppsätted

  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Privaatsuseeskirju värskendati viimati 16.11.2020. Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Kui teeme oma poliitikates olulisi muudatusi, siis saadame oma veebisaidile õunaturg.ee või rakendusse vastava teate. Kui muudatus mõjutab oluliselt registreeritud kasutajaid, saadame teile teate e-posti teel või sõnumina.